Personāla vadība

Vispilnīgākais Latvijas likumdošanai atbilstošais personāla vadības un atalgojuma aprēķina risinājums.


OZOLS personāla vadības un algu aprēķina risinājums sastāv no personāla vadības portāla un algu aprēķina un finanšu moduļiem, kas darbojas vienotā sistēmā — personāla vadības dati ir pieejami algu aprēķinam un otrādi.

Personāla vadības portāls ir pieejams personāla vadības speciālistiem, uzņēmuma vadībai, struktūrvienību vadītājiem un pat visiem darbiniekiem — iesniegumu ievadei, dokumentu apstiprināšanai, darba laika uzskaitei un datu apskatei, bet ar algu aprēķina moduli strādā grāmatveži un finanšu speciālisti.

Personāla vadības portāls

Sistēmas OZOLS personāla vadības portālam ir web saskarne un tas nodrošina sekojošu lietotāju grupu darbu:

 • Personāla vadītājiem — visu personāla pārvaldības funkciju veikšanai;
 • Struktūvienību vadītājiem — savā pakļautībā esošo darbinieku datu un paveiktā darba uzskaitei;
 • Darbiniekiem — personisko datu pārskatam un atjaunošanai, iesniegumu un personisko datu ievadei.

Personāla portāls nodrošina sekojošu funkcionalitāti:

 • Strādājošo personu dienesta un privāto datu pārvaldību,
 • Darbinieku kustības un atalgojuma izmaiņu uzskati,
 • Iesniegumu veidošanu, apstiprināšanu un izpildi,
 • Rīkojumu veidošanu, saskaņošanu un izpildi,
 • Darba laika uzskaiti,
 • Prombūtņu plānošanu un uzskati,
 • Darba grafiku plānošanu,
 • Obligāto veselības pārbaužu pārvaldību,
 • Datu apmaiņu ar EDS,
 • Darbinieku pašapkalpošanās funkcijas.

OZOLS Personāla portāls ir pilnībā integrēts ar OZOLS algu aprēķinu, avansu norēķiniem, kā arī pamatlīdzekļu un inventāra uzskaiti. 

Vairāk par OZOLS personāla pašapkalpošanās portālu


Algu aprēķina modulis

Sistēmas OZOLS algu aprēķina modulis nodrošina iespējām bagātu un elastīgi konfigurējamu un Latvijas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām atbilstošu algu aprēķina funkcionalitāti.

Galvenās OZOLS algu aprēķina sistēmas priekšrocības:

 • Elastīgi definējami ieejošie algu aprēķina parametri: stundas, dienas, summas, saražotais daudzums, tarifi, koeficienti, u.t.t;
 • Elastīgi ar formulām definējams algu aprēķins,
 • Sistēmas lietotāji var pilnībā pārvaldīt algu aprēķina konfigurācijas;
 • Iespēja algas, algas rezultātus un nodokļus dalīt pa uzskaites dimensijām;
 • Tarifikācijas datu uzturēšana pamatalgas noteikšanai;
 • Rīkojumu uzturēšana algu izmaiņu pārvaldībai;
 • Iespēja algu atskaites nosūtīt uz VID EDS sistēmu;
 • Iespēja statistikas pārskatus elektroniski nosūtīt uz CSP sistēmu;
 • Iespēja veikt algu aprēķina ieejošo datu importu un izejošo datu eksportu uz citām sistēmām.

Sistēmā OZOLS izmantota Microsoft SQL datu bāžu vadības sistēma, kas atbilst mūsdienu datu apstrādes industrijas standartiem.

Sistēmas paplašināšanu un integrāciju ar citām sistēmām var veikt gan tās ražotājs, gan arī pats uzņēmums, kas šo sistēmu lieto, ar savu vai ārēju speciālistu palīdzību.

Vairāk par OZOLS personāla vadības risinājumu